طراحی یک سایت اینترنتی چقدر طول می کشد؟

ایجاد سایتهای با صفحات ایستا یا دینامیک بر اساس حجم پروژه از یک تا چهارده روز بعد از تحویل کامل مطالب توسط سفارش دهنده به زمان احتیاج دارد. در مورد سایتهای دارای صفحات پیچیده یا پروژه های بزرگ هنگام قرارداد توافق خواهد شد