گروه طراحی در ارتباط با پشتیبانی سایت چگونه عمل میکند؟

پشتیبانی سایت به مدت یک سال به عهده گروه طراحی می باشد و بعد از آن در صورت نیاز به اعمال تغییرات جزئی مثل آدرس و شماره تلفن گروه طراحی تغییرات لازم را به صورت رایگان انجام خواهد داد.