تحقیقات در مورد محتوای سایت به عهده کدامیک از طرفین قرارداد است؟

گروه طراحی در حد امکان همکاریهای لازم را جهت تکمیل محتوای سایت با کارفرما به عمل خواهد آورد.