نحوه پرداخت وجه طراحی سایت چگونه است؟

پنجاه درصد از هزینه پروژه هنگام امضای قرارداد و پنجاه درصد باقی مانده بعد از تکمیل و نمایش پروژه از کارفرما اخذ خواهد شد.