آیا سفارش دهنده می تواند در طول اجرای سفارش نظارت داشته باشد؟

بله ، سفارش با نظارت کامل کارفرما پیش خواهد رفت.