سفارش دهنده تا چه حد می تواند در ایجاد سایت تغییر اعمال کند؟

پس از شرح ساختار کلی سایت مورد نظر توسط کارفرما، طراحی سایت بر اساس آن آغاز شده و پس از پایان طراحی هر یک از قسمتها از کارفرما جهت اعمال نظر دعوت خواهد شد