برنامه چاپ – حسابداري – گزارشگيري – صفحه بندي (هفته نامه عصر ارتباط) اولين هفته نامه آي سي تي ايران
برنامه آرشيو ديجيتال 15 سال قبل و به بعد (شركت راهنماي همشهري) مجري نيازمنديهاي صبح تهران
سامانه ارسال پيامك روزنامه ايران
مديريت وب سايت نيازمنديهاي همشهري
سامانه موبایلی راهنمای همشهری
سیستم ارزیاب دانشگاههای پیام نور و آزاد
سامانه ارسال پيامك ماهنامه دانش و تبليغات
سامانه ارسال و دريافت پيامك شركت NDD